Pakalpojumi

Inspekcijas un apsekošanas darbi
tiltiem un caurtekām

Ikgadējā inspekcija

Ikgadējās (vispārējās) inspekcijas mērķis ir noteikt galveno tilta konstrukciju bojājumus un defektus, kas var ietekmēt būves nestspēju vai satiksmes drošību viena gada laikā, kā arī noteikt defektus, kas attīstoties var palielināt tilta uzturēšanas izdevumus.

Ikgadējā inspekcija ietver vizuālu objekta apsekošanu, veicot bojājumu un defektu fiksāciju un slēdziena sagatavošanu ar rekomendācijām turpmākajai būves uzturēšanai. Inspekcija tiek veikta min. 2 cilvēku grupā.

Objekts Izmaksas EUR bez PVN
Caurtekas 150
Tilti (cena atkarīga no izmēra) 450 … 1050

Uzrādītās inspekciju izmaksas attiecināmas uz standarta gadījumiem. Īpašos nestandarta gadījumos izmaksas ir precizējamas. Izmaksās nav ietvertas transporta izdevumu izmaksas.

Galvenā inspekcija

Tilta galvenās inspekcijas veic ik pēc 5 gadiem. Galvenās inspekcijas mērķis ir noteikt galveno tilta konstrukciju bojājumus un defektus, kas var ietekmēt būves nestspēju vai satiksmes drošību 5 gadu laikā, kā arī noteikt visus nepieciešamos uzturēšanas darbus un izmaksas.

Galvenā inspekcija ietver:
– iepazīšanās ar esošo dokumentāciju;
– objekta apsekošana min. 3 cilvēku grupā, atbilstoši darba uzdevumam;
– tipveida apsekošanas atskaites un slēdziena sagatavošana;
– prognozējamo būves uzturēšanas un remonta darbu izmaksu noteikšana.

Objekts Izmaksas EUR bez PVN
Tilts līdz 50 m 1050 … 2200
Tilts no 50 līdz 200 m 2200 … 3600
Tilts virs 200 m Pēc vienošanās

Uzrādītās inspekciju izmaksas attiecināmas uz standarta gadījumiem. Īpašos nestandarta gadījumos izmaksas ir precizējamas. Izmaksās nav ietvertas transporta izdevumu izmaksas.

Speciālā inspekcija

Speciālā inspekcija veicama, ja nepieciešama kādu konstrukciju bojājumu, konstrukcijas daļu vai visas konstrukcijas bojājumu detalizētāka izpēte, pielietojot speciālas iekārtas un metodes. Speciālās inspekcijas ietvaros iespējams noteikt arī konstrukcijas nestspēju. Darba saturs un metodoloģija saskaņojama ar pasūtītāju.

Speciālo inspekciju izmaksas tiek notektas katram konkrētam objektam pēc darba uzdevuma saskaņošanas.

 

Inspekcijas un apsekošanas darbi
hidrotehniskajām būvēm

Tiek piedāvāts veikt sekojošu hidrotehnisko būvju inspekcijas un tehniskās apsekošanas: dažādu konstrukciju piestātnes, moli, viļņlauži, krasta nostiprinājumi, mazie HES, dambji, peldošās platformas u.c.

Ikgadējā inspekcija

Ikgadējās (vispārējās) inspekcijas mērķis ir noteikt būves galveno konstrukciju bojājumus un defektus, kas var ietekmēt būves nestspēju viena gada laikā, kā arī noteikt defektus, kas attīstoties var palielināt būves uzturēšanas izdevumus vai kaitīgi iedarboties uz apkārtējo vidi.
Ikgadējā inspekcija ietver vizuālu objekta apsekošanu, veicot bojājumu un defektu fiksāciju un slēdziena sagatavošanu ar rekomendācijām turpmākajai būves uzturēšanai. Inspekcija tiek veikta min. 2 cilvēku grupā.

Objekts Izmaksas EUR bez PVN
Dambis, krasta nostiprinājums, piestātne, mols, mazie HES 450 … 1050

Uzrādītās inspekciju izmaksas attiecināmas uz standarta gadījumiem. Īpašos nestandarta gadījumos izmaksas ir precizējamas. Izmaksās nav ietvertas transporta izdevumu izmaksas.

Galvenā inspekcija

Galvenās inspekcijas mērķis ir noteikt būves galveno konstrukciju bojājumus un defektus, kas var ietekmēt būves nestspēju vai satiksmes drošību 5 gadu laikā, kā arī noteikt visus nepieciešamos uzturēšanas darbus un izmaksas.

Galvenā inspekcija ietver:
– iepazīšanās ar esošo dokumentāciju;
– objekta apsekošana min. 3 cilvēku grupā, atbilstoši darba uzdevumam;
– tipveida apsekošanas atskaites un slēdziena sagatavošana;
– prognozējamo būves uzturēšanas un remonta darbu izmaksu noteikšana.

Objekts Izmaksas EUR bez PVN
Krasta nostiprinājums, dambis, mols, piestātne
līdz 200m
1050 … 2200
Krasta nostiprinājums, dambis, mols, piestātne
virs 200m
Pēc vienošanās

Uzrādītās inspekciju izmaksas attiecināmas uz standarta gadījumiem. Īpašos nestandarta gadījumos izmaksas ir precizējamas. Izmaksās nav ietvertas transporta izdevumu izmaksas.

Speciālā inspekcija

Speciālā inspekcija veicama, ja nepieciešama kādu konstrukciju bojājumu, konstrukcijas daļu vai visas konstrukcijas bojājumu detalizētāka izpēte, pielietojot speciālas iekārtas un metodes. Speciālās inspekcijas ietvaros iespējams noteikt arī konstrukcijas nestspēju. Darba saturs un metodoloģija saskaņojama ar pasūtītāju.

Speciālo inspekciju izmaksas tiek notektas katram konkrētam objektam pēc darba uzdevuma saskaņošanas.